بازار ، شعری از احمدامیری ، مجموعه شعر سکوت ، انتشارات نوردان

از بازار می آیم

 از حراج باورهایم

لختر از یک جنینم

وبردوش

خورجینی از نان ،آب اکسیژن دارم

                                                                                                 احمدامیری

/ 0 نظر / 7 بازدید